Dr hab. Inż., profesor IUNG-PIB, specjalizujący się w podstawowych badaniach nad erozją gleby i gleboznawstwem, a także w R&D w zakresie Rolnictwa 4.0, gospodarki wodnej w rolnictwie, GIS, SDI, nawadniania, rolnictwa ekologicznego, rolnictwa regeneracyjnego i rolnictwa węglowego, agroleśnictwa i adaptacji do zmian klimatu.

Niedawne i bieżące projekty R&D: Soil Mission (NBSoil, NATI00NS, PREPSOIL), narzędzia wsparcia polityki ochrony środowiska na poziomie UE (umowa DG-AGRI w sprawie FaST), ramy oceny erozji gleby na poziomie UE (projekt SCALE), zarządzanie glebą w całej UE (EJP Soil), EO w monitorowaniu gleby (Soils4EU, umowa DG-ENVI), testowanie nowych produktów nawozowych w biogospodarce B-FERST (H2020), opracowanie inteligentnego systemu nawadniania upraw ICT DSS (ENORASIS, 7PR), rolnictwo niskoemisyjne (LCAGRI, Biostrateg), zrównoważone praktyki rolnicze (SUSTAINFARM, AFINET), ICT w rolnictwie, procesy zlewniowe (umowa JRC), adaptacja do zmian klimatu (ClimaEast), prowadzenie RIS3 w zakresie inteligentnego rolnictwa.

Obecnie kieruje zespołem IUNG w ramach projektu B-FERST oraz dotacji celowej MRiRW. Jest współinicjatorem idei reformy gospodarki wodnej opartej o Lokalne Partnerstwa Wodne.

Wybrane wnisoki projektowe: Agri-EDIH, FarmToFork, NBS, centrum badań rolno-spożywczo-medycznych, rolnicze LivingLabs w GreenDeal, SDI.

Ponad 100 złożonych wniosków projektowych. Zaangażowany w 48 projektów, koordynował 5 (1 FP6), lider WP 4 (FP7, H2020, HE), lider zadań 27.

Brak artykułów eksperta w Bazie Wiedzy

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl