The Production Gap Report 2021, wydany przez UNEP, EI, IISD, ODI oraz E3G, dotyczy rozbieżności między zobowiązaniami podjętymi przez państwa w ramach Porozumienia Paryskiego (wzrost temperatury ograniczony do 1,5°C lub znacznie poniżej 2°C), a przyjętymi przez państwa planami i strategiami w zakresie produkcji paliw kopalnych. 

Na potrzeby Raportu, produkcja paliw kopalnych jest rozumiana jako procesy w łańcuchu dostaw paliw kopalnych, które obejmują zlokalizowanie, wydobycie, przetwarzanie i dostarczanie węgla, ropy i gazu do konsumentów i konsumentek. 

W Raporcie przedstawiono analizy, dotyczące production gap, ale również zamieszczono wnioski na przyszłość.  

Poniżej przedstawiono najważniejsze wnioski z Production Gap Report 2021. 

Plany państw, a zobowiązania  

Zobowiązanie: utrzymanie długotrwałego wzrostu temperatury na poziomie maksymalnym 1,5°C:

  1. Raport wskazuje, że w 2030 r. państwa zamierzają produkować ponad dwa razy więcej paliw kopalnych, niż ilość, która pozwoliłaby na utrzymanie podwyższenia temperatury na poziomie 1,5°C.
  2. Plany i prognozy rządów dotyczące produkcji paliw kopalnych doprowadziłyby do produkcji węgla większej o 240%, ropy o 57% oraz gazu o 71%, od produkcji, która pozwoliłaby utrzymać podwyższenie temperatury na poziomie 1,5°C. 

Zobowiązanie: utrzymanie wzrostu temperatury znacznie poniżej 2°C: 

  1. W 2030 r. państwa planują produkcję paliw kopalnych o 45% większą, niż produkcja, która pozwalałaby utrzymać podwyższenie globalnej temperatury poniżej 2°C.
  2. Plany i prognozy rządów dotyczące produkcji paliw kopalnych doprowadziłyby do produkcji węgla większej o 120%, ropy o 14% i gazu o 15% w 2030 roku, od produkcji, która pozwoliłaby utrzymać podwyższenie temperatury poniżej 2°C. 

Deklaracje państw, a plany 

Wiele państw publicznie zadeklarowało znaczne obniżenie emisji gazów cieplarnianych lub nawet osiągnięcie neutralności klimatycznej. Jednakże, deklaracje te nie mają odzwierciedlenia w ustanowionych planach, ani strategiach państw.  

Jedynie kilka krajów produkujących paliwa kopalne zaczęło mierzyć się z wyzwaniem, jakim jest wpływ zerowej globalnej emisji gazów cieplarnianych na przyszłą produkcję węgla, ropy i gazu.  

Finansowanie 

Kraje Grupy G20 wydały od początku pandemii COVID-19 więcej na produkcję paliw kopalnych, niż na inwestycje w czyste źródła energii, jeśli chodzi o rynek krajowy.

Międzynarodowe finansowanie krajów G20 oraz banków wielostronnego rozwoju na produkcję paliw kopalnych znacznie zmalało w ostatnich latach.  

Planowana produkcja - przedsiębiorcy 

Większość producentów gazu oraz ropy planuje zwiększenie produkcji tych paliw kopalnych w ciągu następnych 20 lat. Jeśli chodzi o węgiel, to planowane jest nieznaczne obniżenie produkcji w skali globalnej w ciągu następnych 20 lat, jednakże w 2030 r. najwięksi producenci węgla planują zwiększenie lub utrzymanie produkcji na tym samym poziomie. 

Production gap nie zmieniła się w sposób znaczący od wydania Production Gap Report w 2019 r. 

Wybrane wnioski Raportu na przyszłość

  1. Sprawdzalne i porównywalne informacje na temat produkcji paliw kopalnych pozyskane od państw i przedsiębiorstw mają zasadnicze znaczenie dla rozwiązania problemu production gap.  W związku z tym, rządy powinny wzmocnić transparentność, poprzez udostępnienie planów dotyczących produkcji paliw kopalnych.
  2. Rządy odgrywają kluczową rolę w zmniejszaniu production gap i zapewnieniu, aby transformacja energetyczna była sprawiedliwa i równościowa.
  3. Rządy powinny wycofać wsparcie finansowe dla produkcji paliw kopalnych, a także zakończyć dotacje i inne formy wsparcia dla ich produkcji, wyłączyć paliwa kopalne z finansów publicznych i skierować większe wsparcie na rozwój gospodarki niskoemisyjnej.
  4. Współpraca międzynarodowa powinna być wykorzystana w celu zapewnienia skutecznego i sprawiedliwego globalnego zakończenia produkcji paliw kopalnych. 

Globalna produkcja paliw kopalnych musi natychmiast zacząć spadać, aby osiągnąć zgodność z założeniem długoterminowego podwyższenia temperatury maksymalnie do 1,5°C w ramach Porozumienia Paryskiego.

Materiał przygotowany przez
UNEP/GRID-Warszawa
Katarzyna Soszyńska
wolontariuszka z alk

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl