W obliczu narastających wyzwań związanych z degradacją środowiska i zmianą klimatu kwestie związane z zasobami wodnymi i morskimi stają się coraz bardziej palącymi zagadnieniami dla przedsiębiorstw. Odpowiedzialne zarządzanie tymi zasobami jest nie tylko obowiązkiem moralnym, lecz również kluczowym elementem strategii zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście przyjęcie przez Komisję Europejską Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) stanowi znaczący krok w kierunku ujednolicenia i usprawnienia raportowania niefinansowego, zwłaszcza w obszarze zasobów wodnych i morskich.

ESRS E3 – Kluczowe aspekty

Standard ESRS E3 dotyczący zasobów wodnych i morskich ma na celu umożliwienie przedsiębiorstwom efektywnego monitorowania, pomiaru i raportowania działań związanych z tymi zasobami. Skupiając się na wpływie firm na zasoby wodne w prowadzonych przez nie operacjach oraz w całym łańcuchu wartości, standard ten ma na celu zapewnienie przejrzystości i odpowiedzialności w dziedzinie wykorzystania i ochrony tych cennych zasobów.

Wymagania standardu E3

Standard E3 zawiera 5 kluczowych wymagań dotyczących ujawnień związanych z ochroną środowiska:

Polityki zarządzania i działań

Przedsiębiorstwa muszą opisać swoje polityki zarządzania zasobami wodnymi i morskimi oraz wdrożone działania, które adresują istotne skutki, ryzyka i możliwości związane z tymi zasobami. W szczególności firma powinna odnieść się do tego, czy i w jaki sposób jej polityki adresują kwestie zarządzania wodą, projektowania produktów i usług oraz zobowiązania do redukcji zużycia wody w obszarach narażonych na deficyt wody, zarówno we własnych operacjach, jak i wzdłuż łańcucha dostaw upstream i downstream.

Podejmowane środki

Przedsiębiorstwa muszą raportować o podjętych środkach w zakresie zasobów wodnych i morskich oraz działań służących ochronie tych zasobów. Przykłady obejmują zastępowanie nierozkładalnych składników lub produktów składnikami biodegradowalnymi, dążenie do zamknięcia obiegu wody, tak aby zminimalizować jej pobór oraz inwestycje w innowacyjne technologie/renowacje ograniczające użycie wody w produkcji. W tym miejscu należy zaznaczyć, który z obszarów jest zaadresowany: (i) unikanie zużycia zasobów wodnych i morskich, (ii) ograniczenie zużycia zasobów wodnych i morskich czy (iii) przywracanie, regeneracja i przekształcanie ekosystemów i basenów morskich.

Cele

Podmioty muszą określić cele związane z zasobami wodnymi i morskimi, uwzględniając przy tym lokalne limity środowiskowe i specyficzne dla profilu organizacji przydziały. Pomocą służą tu wytyczne TNFD dotyczące stosowania metod Science-Based Targets Initiative for Nature (SBTN). Dodatkowo należy wskazać. w jaki sposób cele dotyczą zarządzania wpływem, ryzykiem i szansami na obszarach o wysokim ryzyku, dla zasobów morskich lub zmniejszeniem konsumpcji wody. Przykładowo, cele dotyczące poboru wody mogą one obejmować oczyszczanie wód pobranych z zanieczyszczonej gleby, cele związane ze zrzutem zaś – zatłaczanie wody do warstw wodonośnych.

Ujawnienia dotyczące zużycia wody

Przedsiębiorstwa muszą ujawnić informacje dotyczące całkowitego zużycia wody, szczególnie w obszarach o znaczącym ryzyku deficytu wody oraz informacje o wodzie poddanej ponownemu wykorzystaniu i recyklingowi. Intensywność zużycia wody (w metrach sześciennych na jednostkę przychodów netto) także powinna być ujawniona. Ujawnienia te mają na celu przedstawienie, jak wygląda cykl wodny przedsiębiorstwa oraz czy dokonuje ono postępów w odniesieniu do wyznaczonych celów.

Efekty finansowe

Podmioty powinny raportować potencjalne efekty finansowe wynikające z istotnych ryzyk i możliwości związanych z oddziaływaniem na zasoby wodne i morskie np. zmian jakości wód powierzchniowych, niedoborów wody czy wdrożeniem nowych regulacji prawnych. Te efekty, zarówno pozytywne, jak i negatywne, powinny być przedstawione w formie kwantyfikacji pieniężnej.

ESRS E3 a pozostałe ESRS

Wytyczne ESRS E3 dotyczą ogólnie wody i zasobów morskich, a nagłe i chroniczne ryzyka fizyczne wynikające ze zmiany klimatu, np. takie jak zmieniające się wzorce i typy opadów, są ujęte w ESRS E1. Zanieczyszczenie środowiska, w tym emisje mikroplastików do wód i oceanów objęte są standardem ESRS E2. Standard ESRS E4 dotyczy ochrony i zrównoważonego wykorzystania oceanów i mórz. Z kolei przejście od wydobycia surowców nieodnawialnych i gospodarki odpadami jest omówione w Standardzie ESRS E5.

Podsumowanie

ESRS E3 stanowi istotny krok w kierunku usprawnienia i standaryzacji raportowania niefinansowego dotyczącego zasobów wodnych i morskich. Wymagania tego standardu umożliwiają firmom identyfikowanie, monitorowanie i komunikowanie działań ESG w obszarze zasobów wodnych i morskich. Dzięki temu przedsiębiorstwa są w stanie lepiej zarządzać ryzykiem, tworzyć innowacyjne rozwiązania i działać w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Współpraca z organizacjami certyfikującymi i posługiwanie się narzędziami oceny ryzyka, takimi jak Global G.A.P. Spring, AWS International Water Stewardship Standard czy European Water Stewardship może dodatkowo wzmocnić skuteczność działań podejmowanych przez organizacje w obszarze zasobów wodnych i morskich. Warto zauważyć, że ESRS E3 nie działa w izolacji – jest częścią większego systemu standardów ESRS, które wspólnie kształtują holistyczną odpowiedź przedsiębiorstw na wyzwania związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl