Dokument „Climate Change Strategies 2020” opublikowany przez CTCN podkreśla kluczową rolę technologii w realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju uchwalonych przez ONZ w 2015 roku. Partnerstwa na rzecz innowacji mogą znacząco przyczynić się do rozwoju technologii, które umożliwią efektywniejsze wykorzystanie i eksploatację energii.

Międzynarodowe partnerstwa ułatwiają dotarcie do cennej ekspertyzy, która umożliwia inwestycje na rzecz klimatu, rozwój technologii i odpowiednich strategii. Dzięki wymianie wiedzy i współpracy, powstają i rozwijają się inicjatywy wykorzystujące technologię w celu ochrony klimatu.

Technologie klimatyczne

Pojęcie „technologie klimatyczne” (ang. climate technology) obejmuje zdecydowanie szerszy zakres niż jest to powszechnie rozumiane. W ostatnich latach niektóre technologie energii odnawialnej stają się coraz bardziej znaczącą konkurencją dla technologii wykorzystywanych przy pozyskiwaniu paliw kopalnianych. Partnerstwa ustanowione dzięki Climate Technology Centre & Network (CTCN) dbają, by władze podejmowały odpowiednie decyzje na temat wdrażanych technologii oraz żeby krajowe i międzynarodowe inwestycje umożliwiały skalowanie ich.

„Jeśli chcemy zrealizować wizję porozumienia paryskiego, niezbędne jest pełne wdrożenie technologii do ograniczania emisji gazów cieplarnianych i zbudowania odporności na skutki zmian klimatycznych” – mówi Patricia Espinosa, Sekretarz Wykonawcza UNFCCC.

Badania pokazały, że efektywność energetyczna może być najbardziej opłacalną drogą do zredukowania emisji i zrównoważonego rozwoju ekonomicznego. Działania takie jak używanie dobrej izolacji w nowoczesnym budownictwie, podniesienie standardów urządzeń czy zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego mogą być podejmowane równolegle do skierowania obecnej infrastruktury w kierunku poprawy standardów życia. Wykorzystanie technologii klimatycznych może być tu kluczowe zarówno w rozwiniętych jak i rozwijających się krajach.

Rola lokalnych społeczności

Istotnym elementem może być także umożliwienie lokalnym społecznościom rozwijających się krajów doskonalenia własnych technologii mających na celu wykształcenie odporności na zmieniające się pory opadów, podnoszący się poziom wody i podnoszącą się produkcja rolnicza oraz bezpieczeństwo żywnościowe. Niezbędne jest wspieranie lokalnych samorządów tych państw, tak aby mogły odpowiedzieć na potrzeby swoich obywateli. Wraz ze swoimi partnerami CTCN aktywnie uczestniczy w rozwijaniu strategii adaptacji brzegów mórz, adaptacji systemów monitorujących, dzielenia się dobrymi praktykami z zakresu rolnictwa oraz pracy z miastami i informowania o rozwoju strategii, które będą bardziej odporne na zmiany.

Niemniej jednak obecne rozwiązania nie są wystarczające, aby globalnie zmniejszyć emisje o połowę do 2030 i osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050. Aby to osiągnąć potrzeba jeszcze prężniejszego rozwoju technologii i innowacji oraz rozszerzania zakresu wykorzystania powstających rozwiązań i popularyzowania ich na światową skalę.

Partnerstwach zawierane dzięki CTCN

Partnerstwa zawierane pomiędzy różnymi instytucjami są niezbędne w osiągnięciu postawionych celów klimatycznych. CTCN łączy ekspertów z różnych zakresów technologii klimatycznych. Dzięki temu umożliwia rozwój rozwiązań, które są niezbędne do transformacji klimatycznej w rozwijających się krajach. Zawiązywane partnerstwa mają na celu wprowadzenie innowacyjnych, skalowalnych na szeroką skalę rozwiązań. Ponadto wspiera też obiecujące projekty technologiczne poprzez łączenie ich z organizacjami oferującymi finasowanie dla innowacji na rzecz klimatu. Poprzez angażowanie lokalnych interesariuszy CTCN umożliwia stworzenie centr technologicznych, które przekazują wiedzę na temat zrównoważonych rozwiązań. Oferuje także bazy wiedzy online. Wspiera także inicjatywy klimatyczne wspomagające niezależność kobiet i równość.

Niezbędne zmiany

Raport zawiera studia przypadku różnorodnych inicjatyw podjętych na rzecz klimatu, które wykorzystują technologię. Sugeruje by w celu znacznego zredukowania globalnego ocieplenia i osiągnięcia celów postawionych w Paryżu, posłużyć się rozwijającymi się technologiami. Technologia może także wspomóc wykorzystanie czystej energii, która będzie głównym napędem zrównoważonego rozwoju. Z racji na rosnącą populację, zapewnienie wystarczających ilości wody, energii i jedzenia będzie wymagało przemyślanych rozwiązań. Endogenne rozwiązania mogą być o wiele efektywniejsze i bardziej skalowalne, zwłaszcza w rozwijających się krajach. Zmiany systemowe i postęp w kierunku inteligentnych miast oraz ekonomii cyrkularnej będą miały znaczącą rolę w transformacji ekologicznej.

Materiał przygotowany przez
UNEP/GRID-Warszawa

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl